Изменения в Кодекса на труда, засягащи работодателите

От началото на месец август 2022 г. са в сила изменения в Кодекса на труда (КТ). Чрез тях се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1152 за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз и на Директива (ЕС) 2019/1158 относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи.

 

От KDBMLaw изготвиха кратък информационен бюлетин във връзка с промените.

 

 

 

Ето и някои от измененията, засягащи в по-голяма степен работодателите:

 

·        Наред с правилата за вътрешния трудов ред и тези за здравословни и безопасни условия на труд, в качеството си на работодател сте задължени да запознавате служителите и с вътрешните правила за работната заплата, да им предоставяте информация относно възможностите за прекратяване на трудовия договор, както и да давате сведение относно обученията, които се организират с цел поддържане и повишаване на професионалната квалификация на служителя. 

 

Имате ли подготвена информация в писмен вид, разясняваща ясно и изчерпателно възможностите за прекратяване на трудовия договор по КТ, която да предоставяте при наемане на нови служители?

 

·        В случай че имате служители, които са и родители/осиновители на деца до 8-годишна възраст, или им се налага да полагат грижи за близки роднини по сериозни медицински причини, то следва да имате предвид, че те вече имат право да Ви предложат изменение на трудовото правоотношение (за социални цели), в т.ч. преминаване към работа от разстояние за определен период от време, ако такава възможност съществува. При отказ от страна  на Работодателя следва да се изготви писмен и мотивиран акт, с който отказът да се обоснове и от който да става ясно какво го налага.

 

Имайте готовност в краткия законоустановен срок в писмен вид да изложите причините, в случай на  отказ, за да сте сигурни че изпълнявате трудовото законодателство.

 

·        Служителите вече имат правото да предлагат в писмена форма преминаването си от срочен на безсрочен трудов договор, както и от непълно на пълно работно време. Сходно на горния случай, ако Вие откажете, то следва отказът да бъде оформен писмено и убедително мотивиран. 

 

·        Вече не можете да забраните безусловно на Ваш служител да работи по втори трудов договор. Единствената възможност за забрана е, ако тази допълнителна работа нарушава или застрашава вашите търговски тайни или би била в конфликт на интереси. 

 

Всеки Работодател в зависимост от естеството на дейността си би могъл да развие на плоскостта на трудовия договор и на вътрешните си правила хипотезите на конфликт на интереси или защита на търговските му тайни в конкретния случая.

 

Екипът на KDBMLaw е на Ваше разположение при въпроси във връзка с измененията с Кодекса на труда, как те биха се отразили на вашия бизнес, както и в случай че имате нужда от съдействие при имплементирането на новите мерки в дейността на Вашето предприятие чрез изготвянето на необходимата документация. Можете да се свържете с тях на office@kdbmlaw.com.

 

Над материала работиха адв. Станимира Христова и Александър Раденовски, младши сътрудник в KDBMLaw. 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!