Кой може да въведе дистанционна работа или гъвкаво работно време?

Открий най-оптималното решение за твоя бизнес, за да запазиш както здравето на служителите си, така и ефективността на работния процес със съветите на ЛОТ КОНСУЛТ.

Секторите, в които работата от разстояние е най-разпространена, са информационните и комуникационните технологии. Други дейности с въведена дистанционна работа са консултантските услуги, електронната търговия, застрахователната индустрия, рекламата, пазарните проучвания и т.н.

Работата от разстояние не може да се прилага навсякъде, но е подходяща за широк кръг дейности в счетоводството, научното обслужване, разработката на софтуер и други. Професии, които са подходящи за въвеждане на гъвкава работа, са: архитекти, преводачи, коректори, одитори, журналисти, програмисти, персонал за справки в указатели и други.

Въпреки че не всички икономически сектори имат тази възможност, много компании избират да работят от дома, за да спомогнат за овладяването на разпространението на COVID-19. Сегашната кризисна ситуация може да има ефект на осъзнаване сред повече фирми, че дистанционната работа не само е възможна, но и може да бъде достатъчно ефективна.

Дистанционната работа през платформа е възможна за почти всички компании, чиято дейност не се извършва навън или не изисква ръчен труд.

Въпреки това не всички категории професии могат да използват тази възможност. В момента несъмнено най-уязвимата група са лекарите, медицинските сестри и останалите здравни работници. Освен в здравния сектор, работа от разстояние е трудно и почти невъзможно да се въведе и в други сектори на икономиката, като търговия, транспорт и селско стопанство. Помощният персонал, квалифицираните работници и служителите в сферата на услугите имат много ограничени възможности за работа от вкъщи, тъй като работата им зависи от физическото им присъствие на работното място.

Значителен брой служители в държавната, публичната и местната администрация в други държави работят от дома благодарение на електронизацията на услугите. В нашата страна тази мярка все още не може да бъде приложена.

В част от промишлените предприятия мерките, които се предприемат за защита на работещите, включват: поставяне на вътрешни прегради в работните помещения, предоставяне на лични предпазни средства, строг контрол за поддържане на високо ниво на лична хигиена по време на работа, почистване и дезинфекциране на работните места, недопускане на служители и външни лица с проява на остри респираторни проблеми и заразни заболявания.

Защита на хората от уязвими групи

Ефективната подкрепа за уязвимите групи представлява съвкупност от адекватни мерки, прилагани и предоставяни по начин, съобразен с конкретните и индивидуални потребности и особености. Това означава осигуряването не само на материална помощ под формата на социални помощи, но и на услуги, както и адаптиране на средата (включително осигуряването на технически средства, целящи преодоляване на бариерите за комуникация и мобилност).

Правата на хората, принадлежащи към уязвими групи, са поставени на изпитание във влошаващата се социално-икономическа обстановка в България, свързана с разпространението на COVID-19.

В такава ситуация е необходимо да се актуализират политиките за хората с увреждания. Правозащитните организации трябва да спечелят общественото мнение на своя страна, което да е готово да изрази подкрепа за нови механизми за включване на хората с увреждания.

Новите политики следва да са насочени към насърчаване здравето и превенцията на болестите, чрез гарантиране на безплатни, универсални и качествени здравни грижи за групите в неравностойно положение.

Да се подобрят качествено и повишат здравните услуги по отношение на подобряването на здравето на жените и достъпа им до здравни грижи, по-специално за жените, живеещи в отдалечени от градските центрове райони, както и върху вземането на мерки за групите, намиращи се в най-неблагоприятно положение – децата и младежите, хората в напреднала възраст, хората с увреждания, безработните и бездомните – които да гарантират правото на редовно медицинско наблюдение за всички. Да се осигурят здравни грижи за жените жертви на насилие и на здравни грижи за малките деца.

Особено внимание да се обърне на осигуряването на достъп до диагностика, лечение и рехабилитация.

  • Да се изработят качествено нови модели на предоставяне на асистентска услуга за хората с увреждания на национално ниво.
  • Да се решат проблемите на хората с увреждания относно достъпната среда и осигуряването на качествени технически помощни средства.
  • Да се вземат адекватни мерки, прилагани и предоставяни по начин, съобразен с конкретните и индивидуални нужди за уязвимите групи с цел да им създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот.

Реализирането на успешна политика на подкрепа за уязвимите групи изисква координация в действията на институциите на различни нива.

Как работодателите могат да осигурят противоепидемична защита на своите служители?

Категории: COVID-19 , Общa темa/Other
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!