Повишаване квалификацията на персонала. Как и защо?

 

Във вашето предприятие са заети множество лица, част от които са със средно или по-ниско образование. Правили сте изследване на ангажираността или просто смятате, че те не са достатъчно мотивирани и не дават 100% от себе си.

Искате ли да им помогнете да повишат своята квалификация?

Включете се в процедура: BG05M9OP001-1.021 "Обучения за заети лица", чиито срок е удължен до 15.08.2017г.

Процедурата цели да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. Няма значение дали сте микро, малко, средно или голямо предприятие, важното е да имате желание да развивате своя човешки капитал.

Настоящата процедура е обособена в два компонента:

  • Компонент I – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.6.2014)
  • Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).

Повече информация и необходимите документи вижте тук.

Центърът за професионално обучение към JobTiger може да ви помогне с консултации за подготовката на документи, разработване на програми и последващи обучения на заети лица.

Не забравяйте, че ние предлагаме и изследвания в областта на ангажираността.

 

Повишете квалификацията, мотивацията и ангажираността на персонала си.