Разполагат ли служителите ви с инструменти и методи за справяне с дигиталния стрес?

Технологиите често са чудесна, понякога дори необходима помощ при изпълнението на задачите ни, но могат да бъдат и едно голямо бреме на съвременното работно място. Появата на дистанционната работа поради пандемията, размиваща границата между личния и професионалния живот, е само най-новият проблем, който се отразява на работниците, ако не се управлява правилно. Наред с това различните съвременни средства за комуникация, нарастващият брой цифрови инструменти и необходимостта да се следи развитието на тези процеси често е доста голямо предизвикателство. Тези проблеми са не само бреме за служителите, но и създават усложнения за компаниите, изправени пред прегоряла, демотивирана и претоварена работна сила.

Поради тази причина проектът STRESSLESS помага на служителите и компаниите да се адаптират към този начин на работа, да намалят ефективно стресовите фактори, да установят здравословни и управляеми работни навици и по този начин да позволят подходящи и устойчиви условия на работното място в новата реалност.
 
Обучението за обучители за превенция и справяне с дигиталния стрес в компанията по проект STRESSLESS (https://www.stress-less-project.eu/novini/obuchenie-za-obuchiteli-za-prevenciq-i-spravqne-s-digitalniq-stres-v-kompaniqta) предлага на компаниите възможност да обучат експерти в рамките на организацията, които да действат като точки за контакт за служителите и мениджърите във връзка с дигиталния стрес, като споделят инструменти и тактики за намаляване на стресовите фактори, подобряване на способностите за работа с дигитални средства и насърчаване на баланса между професионалния и личния живот, благополучието и ефективността сред персонала на компанията.


Цели на обучението

  • Успешно въвеждане на нови инструменти за управление на дигиталния стрес и намаляване на демотивацията и стреса.
  • Оценка на нивото на дигиталния стрес с цел оценка на проблемните области и препоръчване на подходящи мерки в организацията.
  • Да обучите обучители, които да провеждат целенасочено обучение и да оказват подкрепа за осъществяване на необходимата промяна.


Какви положителни ефекти можете да очаквате за вашата компания?

  • Проактивните служители са по-ефективни, помагат за намирането на решения и генерират по-голямо въздействие и допринасят за нови решения.
  • По-здрав персонал, което се изразява в по-ниски разходи (намаляват се отпуските по болест, текучеството на персонала и разходите за обучение).
  • По-добрата комуникация намалява разходите, причинени от демотивация и недоразумения.
  • По-ефективно използване на материалите и инструментите.


Програма за управление на стреса в организацията

  • Схема за оценка на дигиталния стрес
  • Идентифициране на проблеми, свързани с дигиталния стрес и намиране на подходящи решения
  • План за въвеждане на цифрови инструменти


Това обучение е придружено от 5 учебни дейности, в които участниците ще бъдат насърчени да работят с реални примери от тяхното конкретно работно място и организация.

За допълнителна информация, моля, свържете се с нас на адрес: office@happinessacademy.eu


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.