Бъдещето на HR професията в България

Или защо решихме да посветим HR Weekend на него

През последния четвърт век HR професията извървя дълъг път от зачатъците в отделни фирми и консултантските компании, занимаващи се главно с подбор до, на пръв поглед, добре позиционирана професия и напълно развит бизнес. Така ли е наистина и какво още има да се прави?

Безспорно професията напусна своя ембрионален стадии и се разви, безспорно е и, поне формалното, ѝ налагане на обществената сцена. Ето някои от постиженията:

 • Около 15 хиляди души, заети в сферата. При около 2 милиона заети лица в България, ние имаме един HR на 133 души при обичайна практика в развитите държави един HR на 70-100 души персонал. Ако се разгледат само работещите в предприятия с персонал над 10 души, нещата се приближават до нормата;
 • HR длъжностите са включени в НКПД и Методологичните бележки към него;
 • Имаме действаща професионална организация – БАУХ, член на Европейската Асоциация за управление на хората (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA);
 • Създадени са български стандарти в HR и има възможност за сертифициране по тях;
 • Създадени са български бакалавърски и магистърски програми по HR във водещи български висши училища;
 • Развит HR консултантски сектор, с международен опит и know how, предлагащ пълен набор от услуги и продукти.

Очевидно доста е свършено, но и много предстои. Богатите компании и доста от технологичния сектор разчитат много на HR ролята, не само защото трябва да спазват стандарт, наложен от компаниите – майки, но и защото осъзнават ползите за бизнеса си.

Същевременно в последните години започнаха доста процеси, забавящи развитието на професията, които бяха особено задълбочени от двете години на пандемия. В някои области дори се забелязва известно отстъпление от постигнатото. В меда се появи и доста катран. Бихме разделили проблемите на три групи – системни, практически и имиджови.

Системни проблеми:

 • Липса на ефективно лидерство и визионерство в бранша, способно да "отвоюва" позиции в регулирането на социално-икономическите отношения на пазара;
 • БАУХ има, по различни данни, между 700 и 850 члена, т.е. предстои да се привлекат и останалите работещи в бранша като им предоставят достатъчно аргументи за членство в професионалната ни организация;
 • Сертификационната програма е практически непозната за работодателите, съответно не се изисква сертификация за заемане на определени (особено ръководни) HR длъжности и съответно интересът към нея е минимален;
 • Липсват създадени и наложени ясни дефиниции на задълженията и отговорностите за различните йерархични нива в HR, както такива има създадени, например в USA. Това води до серия и практични и имиджови проблеми;
 • Липсват и ясно описани и популяризирани кариерни пътища на HR или поне детайлизация на сътрудник-специалист-експерт-ръководител в HR.

Практически проблеми:

 • Пре(за)връщане на HR ролята от стратегическа в административна. Системните липси водят до неяснота сред работодателите за ползите от развит HR във фирмите. Съответно има трайна тенденция за принизяване ролята на HR до чисто административна със съответните последствия, както за организацията, така и за HR дейността и имиджа на заетите специалисти;
 • HR не съумява да създаде очакваната стойност за компанията, понеже или не се изисква от него или не са му предоставени ресурси, включително работно време. Съответно все повече се разглежда само като необходим разход, а не като партньор за решаване/избягване на проблеми и създаване на ползи.
 • Трайна тенденция да се планират професионални обучения за развитие на всички други звена и минимално или никак за HR. Компаниите имат все по-малко собствен ресурс не само за решаване на бизнес задачите, но и за вътрешно обучение на младите специалисти;
 • Липсата на адекватно отношение и предизвикателства накара част от най-добрите и опитни HR специалисти да преминат в консултантския бизнес. Компаниите имат все по-малко собствен ресурс не само за решаване на бизнес задачите, но и за вътрешно обучение на младите специалисти. Резултатите от това са все по-видими;
 • Липсата на яснота за ролята на HR в компаниите води и до трудности за консултантския бизнес. Значително намалява търсенето на услугите му заради неразбирането на ползите от тях. При непознаване на възможностите или недоверие, липсва ясно осъзната нужда и от там – липсват поръчки;
 • Липсата на яснота сред бизнеса за възможностите, длъжностите, изискваната квалификация и т.н. води до създаване, обявяване и заемане на позиции като HR мениджър (или дори директор) с изисквания, подходящи за офис асистент, и съответното заплащане. Това размива образа на опитния и полезен мениджър, примесвайки в него хора с минимален професионален и житейски опит и размива и ролята и авторитета на HR професията.

Имиджови проблеми:

 • Назначаването на ниско квалифицирани и неопитни специалисти с гръмки титли създава (оправдано) лош имидж на HR професионалистите ("Те не знаят и не могат нищо. Няма полза от тях");
 • Непрофесионални методи и практики на подбор и привличане на кандидати, особено в ИТ и аутсорсинга, допълнително влошават имиджа на HR и създават доста неприятни и трудни за преодоляване фолклор и обществени нагласи;
 • Неяснота за приноса на HR както сред работодателите, така и сред останалите заети в компаниите ("Какво прави HR след смъртта си? – Пак нищо.");
 • Многобройните конкурси за HR, базирани на неясни критерии, подобни повече на класиранията по популярност допълнително влошават образа на професията.

Тези списъци естествено не са изчерпателни и всеки би могъл да добави доста и в хубавото, и в лошото. Но най-важната стъпка в решаването на един проблем е дефинирането и признаването му.

Нашата цел по време на 27 HR Weekend ще бъде да дискутираме свободно създалата се ситуация и да потърсим решения на всички нива – системно, практично и имиджово, така че всеки присъстващ да може да си тръгне с идеи и решения за себе си и своята лична ситуация на работното си място и за кариерата си. Сигурен съм, че дискусията ще помогне и за решаването на системните проблеми, подпомагайки с практични идеи цялата HR общност.

Заповядайте на XXVII HR Weekend!

Категории: Общa темa/Other