Как компаниите определят заплатите на служителите?

Без значение дали компанията е малка, или голяма при определяне на възнагражденията всяка фирма се ръководи от спецификите на бизнеса си. Разберете как компаниите определят заплатите, какво взимат предвид и кои са различните стратегии, които следват.

Всеки иска да получава най-доброто и справедливо възнаграждение на база на отговорностите, работната натовареност, позицията и експертния опит. Ако компаниите искат да привличат качествени служители, те трябва да помислят как да предложат привлекателна и адекватна заплата и същевременно да запазят добър финансов баланс. В тази статия ще ви запознаем с някои основни положения при управление на възнагражденията.

 

Zaplatomer.bg

Политика за възнагражденията

Политиката за възнагражденията във фирмите обикновено е ясно дефинирана и представлява набор от правила, които регулират формирането на заплатите, финансовите и нефинансовите придобивки. Правилата представляват общи насоки, свързани с основната заплата, допълнителните придобивки, променливите компоненти на заплатата, 13-та или 14-та заплата и др.

Така възможностите за изплащане на бонуси и различни форми на променливо възнаграждение с цел мотивиране и поощряване на успехите стават прозрачни. В компаниите с изградена политика за възнагражденията служителите знаят кога, при какви условия и какво заплащане могат да очакват.

Какви правила спазват работодателите?

Групиране на длъжностите

Всяка компания разполага с бюджет за заплатите на служителите за определен период (обикновено за една година). Класифицирането на длъжностите по групи въз основа на различни критерии е ефективно, за да се раздели общия бюджет на по-малки части. По този начин по-лесно да се отчита спецификата на конкретните позиции.

Например в компаниите може да има административни, технически, ръководни, експертни длъжности. Видовете категории зависят много от индустрията, в която дружеството оперира.

Групирането може да е въз основа на географското местоположение (различни страни или региони) или различни подразделения.

 

 

Мотивиране чрез променлив компонент на заплатата според постигнатите резултати

Разделянето на възнаграждението на основна заплата (фиксирано възнаграждение) и променлив компонент с цел да мотивира служителите е една от най-популярните стратегии. По този начин работодателите могат да обвържат променливия компонент на заплащането с конкретни измерими показатели (KPI), които могат да включват например броя на продадените или произведени продукти, приходите на компанията, качеството на извършената работа.

Служителите знаят предварително правилата за това как KPI влияят на възнаграждението и ако искат да получават възможно най-високото възнаграждение, те са мотивирани да постигат поставените цели.

 

 

Баланс на приходите и разходите

При определянето на размера на заплащането на служителите и общия бюджет за възнаграждения винаги е важно компанията в крайна сметка да постигне баланс между това колко ще спечели и колко ще похарчи. За да може една компания да бъде финансово стабилна, тя не трябва да изплаща възнаграждения, които са в размер на цялата печалба, която в последствие може да се използва за разрастване на бизнеса. Затова от самото начало фирмите трябва да определят заплатите така, че те да съответстват на настоящите и бъдещите финансови цели на компанията.

 

 

Оценка и градиране на длъжностите

Фиксираните нива на заплати представляват сравнително прозрачна система за определяне на основното възнаграждение. Заплатите за отделните длъжности може да се базират например на продължителността на опита и класификацията на позициите в нива в зависимост от тяхната степен на важност. 

 

 

Пазарно проучване

Проучванията на възнагражденията са отличен старт за компаниите в процеса на определяне на заплатите. За да бъдат конкурентноспособни в привличането на качествени служители, работодателите трябва да предлагат заплати, които отговарят на бранша, трудовия стаж и местоположението.

Информация за това какви са минималните работни заплати за конкретни позиции може да се намери например в портала за заплати Zaplatomer.bg (услугата се предоставя на българския пазар от JobTiger.bg). По този начин компаниите могат да проверят дали заплатата, която искат да предложат, е адекватна.

 

 

Тенденцията за прозрачни заплати в света

В западните държави все повече компании споделят открито нивата на заплащане за различни позиции. Това често означава, че са достъпни не само методът и правилата, според които се определят възнагражденията, но и заплатите, които получават служителите и мениджмънта на компанията.

Защо компаниите избират да разкрият тази информация?

Защото се счита, че служителите са по-мотивирани, продуктивни и по-склонни да работят в екип, когато знаят, че всички са възнаградени справедливо.

Един от най-известните примери за прозрачно заплащане е американската компания Buffer, която публикува в блога си формулата, според която те изчисляват заплатите, а също и таблица със заплатите на всички служители.

 

Zaplatomer.bg