Какви видове са инструктажите по безопасност и здраве при работа, от кого и кога се извършват?

В епизод 5 на видеорубриката „Право и безопасност при работа“ Надя Чукова, юрист и член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ и Радослав Стоянов, експерт трудова медицина ЛОТ-КОНСУЛТ дават повече информация за особеностите на инструктажите по безопасна работа.

 Работодателят е длъжен да инструктира служителите си за безопасност и здраве при работа през работното им време, достатъчно и адекватно. Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Необходимо е служителите да бъдат инструктирани индивидуално за тяхното работно място или задачи и да получават съответни обяснения. Инструкциите трябва да отчитат настоящите опасности и предвидимите бъдещи опасности и при необходимост да се повтарят редовно. 

С писмена Заповед работодателят определя лицата, които ще провеждат отделните видове инструктажи по безопасност и здраве при работа. Те се провеждат на всеки служител, независимо от срока на договора и продължителността на работното време. Има пет основни вида инструктажи по безопасност и здраве при работа - начален; на работното място; периодичен; ежедневен и извънреден.

С въвеждането на работа в режим „хоум офис“ като все по-често използвана форма на полагане на труд, възникнаха редица въпроси относно това как следва да се правят и документират инструктажите по БЗР при работа от разстояние.

Има много неясноти относно това как се прилагат общите правила по безопасност и здраве и как работодателят следва да изпълнява задълженията си за провеждане на инструктажи на служителите си, които работят хоум офис.

„Съгласно кодекса на труда  служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, с каквито се ползват служителите, които работят в помещенията на работодателя. Същевременно, в Наредбата, уреждаща условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж по правилата за осигуряване на ЗБУТ не е предвидена изрична възможност за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве в дистанционна форма, за разлика от специално предвидената такава възможност по отношение на обученията на служителите по ЗБУТ. Все пак, в редица свои становища, дадени по повод конкретно постъпили въпроси, МТСП приема за допустимо, в условията на работа от разстояние, провеждането на инструктажите чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.“ – разяснява Надя Чукова.

Работодателите трябва да са наясно, обаче, че за определени по-специфични дейности, законодателят е предвидил и провеждането на други инструктажи.  

„Първоначалният и ежегоден инструктаж на лицата, обслужващи промишлени газови съоръжения и инсталации е според изисквания на чл. 247, ал. 2, т. 4 на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Другият допълнителен инструктаж е на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления. Той се извършва в съответствие с разпоредба на чл. 58, ал. 1 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.“ – пояснява Радослав Стоянов.

Експертите съветват всички работодатели да се консултират със Служба по трудова медицина или юрист, за да са напълно сигурни, че са изпълнили всички възложени нормативни задължения, касаещи инструктажите по безопасност и здраве при работа.

 

 

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ ЕПИЗОД ВЪВ ВИДЕОТО >>>

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!