Акредитация: Устойчивост в икономическия растеж и околната среда

В навечерието на Световния ден на акредитацията (#WAD2022) - 09 юни 2022 г. българската компания по безопасност и здраве при работа ЛОТ-КОНСУЛТ обръща внимание върху предимствата от използването на стандарти за възприемане на по-екологични практики и успешно развитие на организациите.

Глобалната инициатива е създадена от International Accreditation Forum (IAF) и International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) с цел популяризиране стойността на акредитацията и насърчаване на дейностите по сертифициране, инспекция и тестване. Тази година темата е Акредитация: Устойчивост в икономическия растеж и околната среда.

Наред с други инструменти на инфраструктурата за качество, акредитацията може да подпомогне преминаването към кръгова икономика и по-устойчиви форми на производство. Чрез нея се получават справедливи, еднозначни и сравними резултати, които са отговор на казуси в различни аспекти на икономиката и живота. Независимо дали става дума за околна или работна среда, екология, управление на енергия или производствен процес, благодарение на акредитацията, бизнесът се усъвършенства и уверено покрива необходимите изисквания за качество.

Екипът на Органа за контрол от вид „С“ при ЛОТ-КОНСУЛТ е част от глобалното семейство на акредитираните органи като орган за оценяване на съответствието, акредитиран от ИА Българска служба за акредитация съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012. Компанията предоставя услуги по безопасност и здраве в България и в над 140 държави в цял свят.

„С действията си ние помагаме на хората да получат по-безопасни и здравословни условия на труд. – категоричен е инж. Радослав Стоянов, инспектор в Органа за контрол при ЛОТ-КОНСУЛТ – В сферата на акредитацията всичко е регулирано, ясно и сравнимо. Работата в органа за контрол е интересна и динамична. Инспектираме обекти от преработвателни предприятия до иновативни офиси, търговски обекти или развойни лаборатории. Посещаваме места, до които малко хора имат достъп. Извършваме измервания, на базата на които съставяме протоколи и де факто винаги следим и се запознаваме с новите изисквания и изменения на документите. За да е добър един инспектор, той трябва да е много добре теоретично подготвен за параметрите, които контролира. Необходимо е постоянно усъвършенстване и надграждане на знанията, за да може ефективно да ги прилага в практиката.“

За инж. Ивелина Станчева, инспектор в Органа за контрол при ЛОТ-КОНСУЛТ, акредитацията е признание за компетентност по отношение на услугите, извършвани от органите за контрол за оценка на съответствието. Тя е завършила Електроенергетика и Електрообзавеждане в  Техническия Университет в София и е специалист в измерванията и контрола на физичните фактори на околната и работната среда и електробезопасността на работното място.

„Харесвам работата си, защото е предизвикателна и привлекателна. Отговорността е голяма, тъй като се изпълняват контролни функции, имащи отношение към безопасността на всички ни. Оценяваме съответствието на определени параметри и дали те отговарят на нормативните изисквания на Република България.  А констатираните несъответствия се отразяват в протокол и работодателят е длъжен да ги отстрани в срок, за да осигури безопасността на служителите си.“ – споделя инж. Станчева.

Вече почти 30 години ЛОТ-КОНСУЛТ успешно предоставя своите услуги на големи, средни и малки предприятия от всички икономически сектори – производство, строителство, преработваща промишленост, образование, здравеопазване, транспорт, нефт и газ, банки, държавни органи, търговия на едро и дребно, телекомуникации и др. Внедрените системи за управление по качество, околна среда, информационна сигурност и безопасност и здраве при работа са с обхват консултации, услуги и обучение по БЗР и околна среда. Експертите на компанията извършват технически изпитвания и контрол на параметрите на околната и работната среда, на електрически системи и оборудване, електромагнитни полета и др. Компанията е специализирана също така в консултации и управление на европейски проекти и програми, както и във внедряване на системи за управление.

Процесът на акредитация е средство за утвърждаване на компетентност за все повече компании по целия свят. Акредитацията използва специални критерии и процедури, а инспекцията е съществена част от поддържане на оперативна безопасност. Благодарение на органите за оценяване на съответствието се гарантира спазването на различните регулаторните изисквания.

 

 

Категории: Общa темa/Other
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!