ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Отговорността на Работодателя за възникнала трудова злополука е изключение от общото правило за наличие на вина т.к. тази отговорност е безвиновна и често се определя като „прехвърляне на риска“ от увреждането на работната сила – Работодателят дължи обезщетение, независимо от това дали негов орган или друг работник или служител носи вина за настъпилото увреждане. Дори нещо повече – работодателят отговаря и когато трудова злополука е причинена от непреодолима сила (форсмажор) при или по повод изпълнението на възложената работа или каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя.

Съгласно българската нормативна уредба, трудовата злополука представлява „всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.“

Отделно от горепосоченото общо правило, същестуват и някои допълнителни случаи, приравнени на трудова злополука в т.ч. е инцидент, станал по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място, както и злополука, случила се по време на почивка, прекарана в предприятието.

В случай на настъпила трудова злополука, отговорността на Работодателя не се ограничава единствено до обезщетяване на разноските за лечението на пострадалия работник или служител. Обхватът на подлежащите на обезщетяване от работодателя вреди включва всички имуществени вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи) и неимуществени вреди (претърпени болки, страдания и др.).

В случай на смърт на работника или служителя като резултат от трудовата злополука, кръгът на лицата, които могат да претендират обезщетение за смъртта на близък човек, е значително широк.

Размерът на неимуществените вреди се определя от съда по справедливост.

Безвиновната отговорност на Работодателите, свързана с трудовите злополуки, прави този вид отговорност изключително тежка и свързана със значителни финансови компенсации.

Екипът на Българска Консултантска Група (Bulgarian Consulting Group, www.bugarianconsulting.eu) разполага със специалисти с дългогодишен професионален опит в областта на трудовите злополуки, които предоставят ценни консултации относно защитата на правата и интересите на Работодателите, в случай на допуснат трудов инцидент с техни работници или служители.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!